Gabinete da Prefeita

PREFEITA

MARIA SUZANICE HIGINO BAHÉ

(SUZY HIGINO)

 

 

 

VICE-PREFEITA

ANNY LAIRA BAHÉ HIGINO LESSA

(ANNY HIGINO)